REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
VeaShop.pl
obowiązuje od 15 lipca 2015 r.
§ 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Sklep internetowy VeaShop.pl działający pod adresem www.veashop.pl, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem Internetowym, za pomocą którego są sprzedawane produkty znajdujące się w jego ofercie tj. kosmetyki i preparaty przeciwstarzeniowe (anti-anging) oraz suplementy diety, prowadzony jest przez VeaShop. pl. Przemysław Rogowski, NIP 778-010-55-10, REGON 634398078, zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedawcą lub Sprzedającym.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą: 
a) Adres pocztowy: Laudańska 1, 60-178 Poznań,
b) adres e-mail: info@veashop.pl
c) Numer telefonu: +48602665330
d) faks:
 3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają następujące ustawy: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 4. Stronami umowy sprzedaży są osoba: wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość zwana, w zależności od kontekstu, Kupującym lub Konsumentem, i Sprzedawca, zwany też Sprzedającym.
 5. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

§ 2
[Składanie i realizacja zamówień]

 1. Na stronach Sklepu Internetowego prezentowane są produkty fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione rzeczy do Klienta bez wad.
 2. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
 3. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są produktami dostępnymi. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której towar jest niedostępny, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym fakcie.
 4. Sklep Internetowy przy danym produkcie przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną.
 5. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów oraz zmiany poszczególnych cen produktów, a także przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania. Z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen towarów nie dotyczą tych zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem zmian.
 7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla stron określonych w § 1, pkt 4, w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 8. Łączna cena produktu z uwzględnieniem wszystkich opłat, a także rabatów i zniżek jest widoczna w podsumowaniu składanego zamówienia, będącego ostatnim krokiem przed jego złożeniem z obowiązkiem zapłaty na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Realizacja zakupu produktu przez Kupującego jest możliwa bez rejestracji lub po rejestracji i zalogowaniu się na utworzone konto w Sklepie Internetowym.
 10. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok.
 11. Produkty na zdjęciach zamieszczonych na stronach sklepu mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego towaru. Wynikać to może ze zmian opakowań dokonywanych przez producenta lub techniki wykonywania zdjęć.
 12. Aby dokonać zamówienia wystarczy: a) wybrać produkty, ich rodzaj oraz ilość, w zależności od danego produktu, i dodać je do koszyka; b) przejść do koszyka, wypełnić formularz dostawy (tj. adres dostawy, wybrać formę płatności); c) zatwierdzić zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz wyrazić poszczególne potwierdzenia i zgody, w tym zapoznanie się z regulaminem Sklepu Internetowego; d) opłacić zamówienie, chyba, że we wcześniejszym kroku wybrano opcję płatności przy odbiorze. Jeżeli Kupujący korzysta z kodu rabatowego powinien go wpisać w przeznaczonym do tego polu, przed momentem potwierdzenia złożenia zamówienia.
 13. Informacje podawane przez Kupującego, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym. W tej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany, jeżeli podane przez niego dane tylko to umożliwią.
 14. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje e-mail z informacją o jego przyjęciu w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy (w formie elektronicznej), będzie stwierdzać jej datę i rodzaj oraz przedmiot zamówienia i jego cenę, a także zawierać następujące dane: dane przedsiębiorstwa, adres dostawy, sposób i koszty dostawy, sposób i koszt zapłaty, opis produktu, cenę towaru, cenę łącznego zamówienia, informacje o rękojmi oraz gwarancji, a także załącznik ze wzorem odstąpienia od umowy.
 15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: a) w przypadku zamówień za pobraniem (płatnych przy odbiorze) – po tym, jak do Sprzedawcy dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia; b) w przypadku realizacji zamówień płatnych z góry – w chwili wpływu środków finansowych na konto Sprzedawcy. Płatności za zamówienia płatne z góry można dokonywać on-line albo bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu Internetowego.
 16. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem podanego numeru telefonu lub poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

§ 3
[Warunki płatności i wysyłki towaru]

 1. Płatność za zakupione produkty może odbyć się wedle jednego z możliwych sposobów, wybranego przez Kupującego; a) przedpłata na rachunek bankowy sklepu; 
b) za pobraniem pocztowym.
 2. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub za pośrednictwem kuriera. Formę dostawy wybiera sam Kupujący w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Opłaty za przesyłkę i czas dostarczenia produktów: 
1) Poczta Polska S.A:
a) opłata wg. cennika Poczty Polskiej S.A., od 2 do 4 dni roboczych;
b) płatność on-line wg.cennika Poczty Polskiej, od 2 do 4 dni roboczych.
 4. Zamówienia produktów przewyższające określoną wartość, o której informacja znajduje się podczas składania zamówienia przez Kupującego, są wysyłane na koszt Sprzedawcy.
 5. Od momentu zamówienia produktu, Kupujący ma czas 3 dni na jego opłacenie, jeżeli wybrał płatność z góry (on-line). W przypadku przekroczenia tego terminu, zamówienie zostanie anulowane. Przesyłka jest realizowana przez Sprzedawcę dopiero w momencie rejestracji wpływu płatności na konto Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od momentu przyjęcia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia przez Kupującego.
 7. Do każdego przesłanego towaru Sprzedawca załącza dowód zakupu w postaci paragonu. Faktury VAT są wystawiane na wyraźne życzenie Kupującego.
 8. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 4
[Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Sprzedawcą bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego produktu.
 2. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od umowy jest zwolniony z jakichkolwiek opłat z tego tytułu, za wyjątkiem: kosztów dostawy zamówionej pozycji przekraczających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem zamówionej pozycji przez Kupującego.
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sprzedawcę przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczając je drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa lub drogą elektroniczną na adres: info@veashop.pl. Wzór formularza wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy dostępny jest w Załączniku nr 1.
 4. Sprzedawca, po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy, wyśle na podany adres mailowy Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zamówionej pozycji z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny, by stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.
 10. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

§ 5
[Reklamacje]

 1. Sklep Internetowy jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania produktu Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili.
 4. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez kontakt mailowy ze Sklepem Internetowym za pomocą adresu mailowego: info@veashop.pl lub drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa ul.Laudańska 1, 178 Poznań, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko/firmę, login, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, a także okoliczności uzasadniające reklamację.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W zależności od rodzaju reklamowanego produktu, Kupujący może zostać dodatkowo poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu na adres przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że koszty wysyłki do Sprzedawcy reklamowanego produktu w ramach procedury reklamacyjnej pokrywa Kupujący.
 6. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Sklep Internetowy może odmówić wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy reklamacji, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Kupującego lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Kupującego.

§ 6
[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych na stronach Sklepu Internetowego znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Kupującemu przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 4. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2015 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

………………………………………… …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ………… zawartej dnia ………………………………………………..dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

…………………………

podpis konsumenta

Facebook